REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW
W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO DIETA NA 5

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę cateringową Dieta na 5 Sp. Z o.o. , mającą swoją siedzibę w Bobrownikach 42-583 przy ul. Sienkiewicza 117.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

 1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Catering Dietetyczny Dieta na 5 posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  • Dieta STANDARD (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal )- 5 posiłków dziennie
  • Dieta LIGHT (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal )- 5 posiłków dziennie
  • Dieta WEGE (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal )- 5 posiłków dziennie
  • Dieta NO FISH (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal )- 5 posiłków dziennie
  • Dieta WEGE + FISH (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal )- 5 posiłków dziennie
  • Dieta BEZGLUTENOWA (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2500 kcal )- 5 posiłków dziennie
 1. Każdy z posiłków dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym pojemniku z gazem spożywczym, opatrzonym samoprzylepną etykietą, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie.
 2. Każda dieta z oferty Catering Dietetyczny Dieta na 5 to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowią diety w kalorycznościach 2000 kcal oraz 2500 kcal , gdzie znajdują się dodatkowe posiłki.
 3. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.dietana5.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 4. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Dieta na 5 („Cennik”), dostępnym pod adresem www.dietana5.pl (zakładka „cennik”)
 5. Dieta testowa to dwudniowy zestaw, który pozwala Klientowi sprawdzić jak wygląda dieta cateringu Dieta na 5. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.
 6. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.
 7. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  • Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.dietana5.pl dostępny przez 24h na dobę.
  • Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres info@dietana5.pl
  • Telefonicznie pod nr tel:
   608-555-555
   505-555-555
   Czynnym od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje, lub potwierdzenia sms.
 3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem sms oraz za pośrednictwem panelu klienta na stronie internetowej.
 4. Zamówienia złożone w poniedziałek do godz. 15.00 będą realizowane od środy.
  Zamówienia złożone we wtorek do godz. 15.00 będą realizowane od piątku.
  Zamówienia złożone w piątek do godz. 15.00 będą realizowane od poniedziałku.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia przelewu na maila info@dietana5.pl
 6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 7. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Catering dietetyczny Dieta na 5 o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach.
 8. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Cateringu Dietetycznego Dieta na 5 za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dieta na 5 o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  • do godziny 14:00 na 1 dzień roboczy przed realizacja zamówienia na podstawie przesłania potwierdzenia przelewu bankowego na maila info@dietana5.pl
  • gotówka przekazaną kurierowy w podczas pierwszego dnia dostawy cateringu.
 2. Catering Dietetyczny Dieta na 5 uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową.

§6 DOSTAWA

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się w zależności od miejsca dostawy (miasta):
 • w poniedziałek w godzinach 5:00-10:00 (dieta na poniedziałek i wtorek)
 • w środę w godzinach 5:00-10:00 (dieta na środę i czwartek)
 • w piątek w godzinach 5:00-10:00 (dieta na piątek, sobotę i niedzielę)lub
 • w niedzielę w godzinach 15:00-23:00 (dieta na poniedziałek i wtorek)
 • we wtorek w godzinach 15:00-23:00 (dieta na środę i czwartek)
 • w czwartek w godzinach 15:00-23:00 (dieta na piątek, sobotę i niedzielę)
 1. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” catering dietetyczny Dieta na 5 może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 1. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy.
 2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Dieta na 5 (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dieta na 5 wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15:00 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Dieta na 5 telefonicznie pod nr tel. 608-555-555 lub 505-555-555 w godzinach 7:00-15:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@dietana5.pl.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Dieta na 5) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@dietana5.pl lub telefonicznie pod numerem 608-555-555 lub 505-555-555
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering dietetyczny Dieta na 5 poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 6. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Dieta na 5, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Catering Dietetyczny Dieta na 5 poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Catering Dietetyczny Dieta na 5 , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Cateringowi Dietetycznemu Dieta na 5 należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cateringu Dietetycznego Dieta na 5.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma cateringowa Dieta na 5, mająca swoją siedzibę w Bobrownikach 42-583 przy ulicy Sienkiewicza 117.